• Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Dziedziczenie /

  Dziedziczenie ustawowe i testamentowe a środki zgromadzone ...

  Dziedziczenie ustawowe i testamentowe a środki zgromadzone w OFE

  dziedziczenie testamentowe

  Dziedziczenie ustawowe i testamentowe a środki zgromadzone w OFE 

   

  Pomimo tego, że temat Otwartych Funduszy Emerytalnych co jakiś czas przewija się w medialnych doniesieniach, powszechna wiedza na temat dziedziczenia zgromadzonych tam środków w przypadku śmierci członka funduszu nadal jest znikoma. Tymczasem na kontach OFE nadal znajduje się kilka miliardów złotych, które czekają, aż zgłoszą się po nie właściwie osoby. Kto w takim razie może się starać o te pieniądze?

   

  Osoby uposażone 

   

  Każda osoba, która podpisała z OFE umowę na utworzenie rachunku emerytalnego, miała prawo do wskazania jednej lub więcej osób jako uposażonych do wypłaty zgromadzonych na tym rachunku środków na wypadek jej śmierci. Oznacza to, że bez względu na wynik postępowania spadkowego i stopień pokrewieństwa ze zmarłym osobie uposażonej przysługuje roszczenie o wypłatę środków z konta OFE, a w dalszej kolejności także z subkonta z ZUS. Beneficjentem tych środków może zostać ktoś spoza kręgu rodziny, a nawet osoba, która odrzuciła spadek. Pieniądze z tego tytułu należą się jej, gdyż tak zadecydował posiadacz rachunku w umowie zawartej z OFE.

   

  Małżonek – wypłata transferowa 

   

  Oczywiście, wskazanie uposażonego nie musi oznaczać, że wszystkie środki zgromadzone na rachunku zmarłego będą mu przysługiwać w całości. Jeśli bowiem pozostawał on przed śmiercią w związku małżeńskim, a pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa, to małżonkowi przysługuje połowa tych środków w ramach tzw. wypłaty transferowej, bez względu na to, że zmarły wskazał inną osobę jako uposażoną.

   

  Dotyczy to również byłych małżonków, którym takie roszczenie przysługuje za czas trwania małżeństwa i wspólności majątkowej. Zatem w przypadku wskazania jako uposażonego innej osoby niż małżonek lub były małżonek 50% całej kwoty zostanie przekazana na rachunek OFE męża lub żony, w zależności od tego, kim był zmarły, natomiast druga połowa już w formie wypłaty gotówkowej trafi do rąk osoby uposażonej (przelewem lub przekazem).

   

  Dziedziczenie 

   

  Należy jednak pamiętać, że niewskazanie osoby lub osób upoważnionych do wypłaty środków z rachunku członka OFE na wypadek jego śmierci nie powoduje, że te pieniądze przepadają i nie znajdują nabywcy. W przypadku braku wskazania beneficjenta przez właściciela rachunku, zgromadzone tam środki wchodzą w skład masy spadkowej. Zatem roszczenie o ich wypłatę przysługuje spadkobiercom nabywającym spadek zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.

   

  Dziedziczenie ustawowe a testamentowe 

   

  Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Wprawdzie dziedziczenie z testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem z ustawy, to jednak w zdecydowanej większości przypadków spadek dziedziczony jest na podstawie ustawy, gdyż niewiele osób decyduje się na sporządzenie testamentu przed śmiercią. Spadkobiercami ustawowymi powołanymi w pierwszej kolejności do dziedziczenia są dzieci zmarłego i jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, choć udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku. Ponadto jeśli pomiędzy małżonkami istnieje majątkowa wspólność małżeńska, to masę spadkową tworzy połowa, a nie całość ich majątku wspólnego.

   

  Jeżeli brak jest dzieci oraz dalszych zstępnych spadkodawcy (wnuków, prawnuków itd.), bądź gdy zstępni nie mogą lub nie chcą dziedziczyć, w dalszej kolejności dziedziczą rodzice spadkodawcy lub jego rodzeństwo, a w ich braku podmioty zaliczone do grupy III. Ostatecznie spadkobiercami mogą być podmioty z IV grupy, czyli osoby prawne prawa publicznego (gmina jako jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa).

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^