fb twitter gplus email yt
 • Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Dziedziczenie /

  Majątek zgromadzony na rachunku bankowym po śmierci jego p ...

  Majątek zgromadzony na rachunku bankowym po śmierci jego posiadacza

  dziedziczenie pieniedzy

  W takiej sytuacji bank powinien wypłacić pieniądze spadkobiercom zmarłego. Aby było to możliwe, muszą oni przedłożyć w banku sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza.

   

  Wypłata na rzecz każdego ze spadkobierców następuje w takiej proporcji, w jakiej nabyli udział w spadku. W sytuacji, gdy zmarły posiadacz rachunku zgromadził na nim pieniądze objęte małżeńską wspólnością ustawową, jego małżonek ma prawo żądać wypłaty połowy pieniędzy z tego rachunku, jako części z majątku wspólnego. Druga połowa wchodzi do spadku i powinna być wypłacona spadkobiercom po złożeniu w banku odpowiednich dokumentów spadkowych.

   

  Dziedziczenie z rachunku wspólnego

   

  Osoby fizyczne mogą otworzyć w banku rachunek wspólny. Jego cechą jest m.in. to, że jeżeli w umowie nie zapisano inaczej, każdy z jego współposiadaczy może dysponować samodzielnie wszystkimi pieniędzmi, które na nim są zgromadzone.

   

  W umowie rachunku wspólnego można zapisać postanowienie na wypadek śmierci jednego ze współposiadaczy. Na tej podstawie można uzgodnić, że umowa rachunku bankowego rozwiąże się po śmierci jednego z posiadaczy rachunku, a cała kwota pieniężna zostanie wypłacona temu z nich, który żyje. Można również postanowić, iż wspólny rachunek stanie się rachunkiem indywidualnym żyjącego posiadacza albo, że w miejsce zmarłego wejdą inne osoby.

   

  Takie zapisy nie pozbawiają jednak spadkobierców zmarłego możliwości dochodzenia swoich praw od żyjącego współposiadacza rachunku. Nie mogą oni jednak podnosić swoich roszczeń wobec banku, który jest związany umową rachunku bankowego i ma obowiązek stosować się do jej postanowień. Warto podkreślić, że rachunek wspólny w przypadku śmierci jednego z posiadaczy nie może być przez bank zablokowany, nawet jeśli w umowie nie ma zapisów na temat tego, co się dzieje z rachunkiem w takiej sytuacji.

   

  dziedziczenie banku

   

  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (zapis bankowy)

   

  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, zwana inaczej zapisem bankowym, jest odrębną regulacją od ogólnych zasad dziedziczenia. Dotyczy ona posiadaczy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego posiadacz rachunku może polecić bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom. Co ważne, katalog osób, które posiadacz rachunku może wskazać jest zamknięty i ogranicza się do:

   

  • małżonka,
  • wstępnych (rodzice, dziadkowie),
  • zstępnych (dzieci, wnuki),
  • rodzeństwa.

   

  Ponadto posiadacz rachunku musi wskazać konkretną kwotę pieniężną, którą chce przekazać danej osobie. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana przez posiadacza w formie pisemnej.

   

  Należy podkreślić, że środki wskazane przez posiadacza rachunku przechodzą na rzecz zapisobiercy dopiero po śmierci posiadacza rachunku. Środki te nie wchodzą w skład spadku, a więc nie podlegają dziedziczeniu. Jeżeli jednak wydanie i realizacja dyspozycji narusza przepisy prawa wówczas spadkobiercy mogą skierować odpowiednie roszczenia do osób, które przejęły środki z rachunku.

   

  Jak sprawdzić, gdzie znajdują się pieniądze?

   

  Bardzo często członkowie rodziny nie wiedzą, w jakich instytucjach bliska im osoba gromadziła pieniądze. W takich sytuacjach poszukiwań należy dokonać na własną rękę, co może być niezwykle czasochłonne, a nawet bezskuteczne. Warto przemyśleć także sprawę powierzenia formalności profesjonalnemu pełnomocnikowi. Jeśli zdecydujemy się na taki ruch – eksperci z VOTUM S.A. ustalą właściwy oddział banku, w którym znajduje się rachunek zmarłego i pomogą uzyskać należne spadkobiercom wypłaty.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^