• Dziedziczenie
 • Prawo spadkowe
 • Subkonto ZUS i konto OFE
 • Zwrot kosztów pogrzebu
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zwrot kosztów pogrzebu

  Zwrot kosztów pogrzebu

  Dziedziczenie OFE /

  Baza wiedzy /

  Zwrot kosztów pogrzebu /

  Czy ubezpieczyciel ma prawo potrącić zasiłek pogrzebowy?

  Czy ubezpieczyciel ma prawo potrącić zasiłek pogrzebowy?

  zasiłek pogrzebowy

  Zasiłek pogrzebowy jest jednym z podstawowych świadczeń na rzecz najbliższej rodziny zmarłego. Przyznawany jest jednorazowo i powinien zostać przeznaczony na pokrycie kosztów pogrzebu. Czy fakt jego wypłacenia powinien wpływać na wysokość odszkodowania?

   

  Ubezpieczyciel nie ma prawa potrącić wypłaconego przez ZUS zasiłku pogrzebowego z przyznanej kwoty odszkodowania. Jest to sprzeczne z prawem i narusza zasadę pełnego odszkodowania. Odpowiedzią na bezpodstawne praktyki ubezpieczycieli były uchwały Sadu Najwyższego, m.in. ta z dnia 27 marca 1981 r. czy z dnia 15 maja 2009 r. Zwłaszcza ta ostatnia rozwiewa wszelkie wątpliwości w kwestii bezpodstawnego potrącania przez ubezpieczycieli zasiłku pogrzebowego z należnego odszkodowania. Sąd Najwyższy wskazał w niej, że zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania na podstawie 446 par. 1 k.c. 

   

  Jednakże jeżeli dojdzie do sytuacji, że towarzystwo ubezpieczeniowe bezpodstawnie potrąci zasiłek pogrzebowy z należnego odszkodowania, należy złożyć, wskazując na bezpodstawność takiej decyzji i powołując się na wymienione uchwały Sądu Najwyższego. Co jeszcze należy zawrzeć w tego typu piśmie? Z pewnością numer szkody, pod jakim była wydawana decyzja. Warto też upewnić się, czy ubezpieczyciel ma kopię aktu zgonu oraz oryginały dokumentów potwierdzające koszt poniesionych kosztów pogrzebu, czyli rachunki, paragony, faktury. Powinny one możliwie najbardziej szczegółowo wskazywać, jakie koszty ponieśliśmy w związku z pogrzebem – dotyczy to kosztów nagrobka, zniczy, kwiatów czy organizacji stypy. Jeżeli oryginalne dokumenty zostały przekazane do ZUS-u, wystarczą kopie z oświadczeniem, że oryginały zostały złożone w ZUS-ie lub kopie poświadczone przez Zakład za zgodność z oryginałem.

   

  Z art. 446 par. 1 kodeksu cywilnego wynika, że każdy, kto poniósł koszty pogrzebu, może się ubiegać o ich zwrot pod warunkiem, że roszczenie to nie uległo przedawnieniu, nie zostało oddalone wyrokiem sądu i nie podlegało ugodzie zawartej z ubezpieczycielem. Okres przedawnienia jest długi – według art. 442¹ par. 2 kodeksu cywilnego o zwrot nienależnie potrąconego zasiłku pogrzebowego można upomnieć się do 20 lat po wypadku. Należy podkreślić, iż dotyczy to wypadków mających miejsce po 10 sierpnia 2007 r. – wtedy właśnie weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie przedawnienia roszczeń. Do zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed tą datą, stosuje przepisy obowiązujące przed zmianą, roszczenie przedawnia się więc po 10 latach. O zwrot nienależnie potrąconego zasiłku pogrzebowego można się więc ubiegać w związku z wypadkiem, który wydarzył się po 10 sierpnia 1997 r. Roszczenia wynikające ze zdarzeń sprzed wspomnianej daty są przedawnione i nie ma możliwości ubiegania się o nie.

   

  Co szczególnie istotne, zgodnie z art. 481 k.c. można wnieść o zapłatę odsetek od kwoty odpowiadającej niezapłaconemu przez ubezpieczyciela zasiłkowi pogrzebowemu.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  Partner HelpFind
  ^